• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

Νέα : Παράταση άδειας λειτουργίας γυμναστηρίων έως 31-08-2021

Παράταση άδειας λειτουργίας γυμναστηρίων έως 31-08-2021Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/

448617/14219/1815/274

ΦΕΚ 3473/Β/20-8-2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/

583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (Β' 5207) κοινής απόφασης των

Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και

Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής

του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός

αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α' 121), όπως αυτό προστέθηκε με το

άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α' 94).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός

αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α' 121).

β) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» της περ. iv της

παρ. 2ε, «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Α' 137).

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της

κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'

133).

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7).

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

στ) Της υπό στοιχεία Υ2/9-7-19 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

ζ) Της υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'

3299).

η) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29-7-2019 απόφασης της

Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β' 3099).

2.Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/ 21902/2725/603/4-10-

2017 (Β'3568) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και

Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου

56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες

διατάξεις» (Α' 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α' 94),

καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β' 3727),

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/ 3149/734/16-11-2018 (Β'5207)

και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β' 3358)

τροποποιήσεις αυτής.

3.Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/381099/29381/23607/ 3899/2376/20-7-2020 εισήγηση της Γ. Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/

ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (Β' 5207) κοινής

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και

Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής:

«Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της πα- ρούσης αθλητικές εγκαταστάσεις,

η ισχύς των αδειών λειτουργίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν έχουν

ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών

παρατείνεται έως 31-8-2021. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές

άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή

αγώνων.».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/

ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β' 5207) κοινή

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και

Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020