• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

Νέα : Εγγραφή Αθλητικών Σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο για το 2021

Εγγραφή Αθλητικών Σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο για το 2021Σωματείο που έχει εγγραφεί  στο ηλεκτρονικό μητρώο  κατά το έτος 2020 υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για το 2021, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει  εγγραφεί, δηλαδή να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31η.8.2021. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης  της παρούσας παραγράφου βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της  αιτήσεώς του έως την  30η.11.2021. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή  τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. 

Αθλητικό  σωματείο που  έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2020 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31η.12.2021 εγγεγραμμένο και στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2021, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, αίτηση  επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των  στοιχείων του.

Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση για το 2021 εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, έχει δικαίωμα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της Υ.Α.  Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν διόρθωση – συμπλήρωσή της υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α.  εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο  (αρχική ή επανυποβληθείσα)  και δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΠΕΔΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (συμφωνία επωνυμίας της αίτησης και επωνυμίας του πιστοποιητικού μεταβολών).

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (συμφωνία υποβληθέντων καταστατικών με τα στοιχεία του πιστοποιητικού μεταβολών).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (διαπίστωση της θεώρησης και τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βιβλίων).

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (διαπίστωση του πρόσφατου εντός δωδεκαμήνου της έκδοσης της βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες καταχώρησης ή ολοκλήρωσης της αίτησης).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων).

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (διαπίστωση με βάση την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών από το πρακτικό της εκλογικής γενικής συνέλευσης αν η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ήταν απαραίτητη οπότε  θα πρέπει να προκύπτει η παρουσία του με το διορισμό του. Αν οι εκλογές διενεργήθηκαν μετά τις 22/11/2019 η παρουσία του είναι απαραίτητη).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του  διοικητικού συμβουλίου και διαπίστωση της συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (διαπίστωση συμφωνίας στο πρόσωπο του προέδρου του πρακτικού συγκρότησης και του αντίστοιχου πεδίου της αίτησης).

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (διαπίστωση της ύπαρξης απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή αν λογίζεται ότι το σωματείο έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση).

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (διαπίστωση αν το αθλητικό σωματείο είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας καθώς και αν είναι ενεργό μέλος ή όχι σύμφωνα με καταστάσεις που υποβάλλουν οι ομοσπονδίες για την περίοδο 2020-2021).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ).

Έλεγχος από τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού 2021 και του απολογισμού 2020 η απασχόληση προπονητών ή και η καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε προπονητές.

Έλεγχος για τα ατομικά αθλήματα της δήλωσης αθλητών/τριών σε ηλικιακές κατηγορίες εκτός αυτών των ανδρών/γυναικών και νέων ανδρών / νέων γυναικών.

Έλεγχος για τα ομαδικά αθλήματα της κατηγορίας που αγωνίζεται το αθλητικό σωματείο (εθνικές κατηγορίες – Α’ κατηγορία ή ανώτατη κατηγορία ή μοναδική κατηγορία τοπικού πρωταθλήματος σύμφωνα με καταστάσεις που υποβάλλουν οι ομοσπονδίες για την περίοδο 2020-2021).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ):

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (έλεγχος συμφωνίας του αθλήματος που δηλώνεται με το άθλημα της άδειας άσκησης επαγγέλματος του προπονητή).

ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση ταυτοπροσωπίας προπονητή που δηλώνεται στην αίτηση με τον προπονητή που αναφέρεται στο δικαιολογητικό απασχόλησης του προπονητή που υποβάλλεται).

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (έλεγχος ύπαρξης εντύπων αναγγελίας πρόσληψης ή ανάρτησης συμφωνητικού στο taxisnet που καλύπτει μέρος ή το σύνολο της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021. 

ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση της ύπαρξης αμοιβής με βάση το υποβληθέν δικαιολογητικό και αποδεκτού ύψους αυτής με βάση τις ώρες απασχόλησης έχοντας ως ενδεικτικό ελάχιστο ποσό αυτό των 3,90 Ευρώ ανά ώρα απασχόλησης).

ΠΕΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΑΙ ΤΟ 2021

Έλεγχος Α.Φ.Μ. Αθλητικών Σωματείων, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

Έλεγχος κατάθεσης προϋπολογισμού έτους 2021 στην οικεία Περιφέρεια  και αντιστοίχιση αυτού με τα υποβληθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Έλεγχος κατάθεσης Απολογισμού έτους 2020 στην οικεία Περιφέρεια  και αντιστοίχιση αυτού με τα υποβληθέντα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Έλεγχος κατάθεσης  εντύπου Ν στο ΤΑΧΙSNET / αριθμός Δήλωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων  στην πλατφόρμα του άρθρου 1 της Υ.Α. αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής ή/και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. υποχρεούται να απαντά μόνον σε μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας.  

Απαγορεύεται  η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία   και η επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεόμενου με οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο,  με  ελεγκτή  της αίτησής του και το αντίστροφο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 2021 (πατήστε εδώ)

 

Προθεσμίες

  1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους. 

α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη δημοσίευση της Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ολοκληρώνεται την 30η.6.2021.  

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 1η.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30η.9.2021.  

Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως την 31η.8.2021.  

  1. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου.

Ειδικά για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης - διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει την 30η.11.2021

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2021 (πατήστε εδώ)