• 8 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
     
  • 36 ΣΥΛΛΟΓΟΙ
     
  • 1851 ΑΘΛΗΤΕΣ
     

Νέα : Νόμος 4957/2022. (Απόσπασμα σχετικά με τις Μετακινήσεις Σωματείων)

Νόμος 4957/2022. (Απόσπασμα σχετικά με τις Μετακινήσεις Σωματείων)NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4954

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 70

Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση υποπερ. vi) περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 202 ν.3463/2006

Στο τρίτο εδάφιο της υποπερ. vi) της περ. Α’ της παρ. 1του άρθρου 202 του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων [ν.3463/2006 (Α’ 114)] αντικαθίστανται οι λέξεις «30.6.2022» από τις λέξεις «31.3.2023» και η περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 202 διαμορφώνεται ως εξής:

«1Α. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:

vi. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 31.3.2023.